PERSONVERN

Informasjonsmelding i henhold til avsnitt 13 i forordningen (EU) 2016/679 ("GDPR")
Informasjon som skal gis der personopplysninger samles inn fra den registrerte brukeren

Ifølge forordning (EU) 2016/679 (forskrift om generell databeskyttelse ) gir vi deg herved informasjon om behandling av innsamlede personopplysninger. Disse opplysningene er ikke gjeldende for nettsteder som kan besøkes gjennom lenker på denne siden, og den dataansvarlige kan ikke holdes ansvarlig for nettsider til tredjeparter. Denne informasjonen oppgis i henhold til avsnitt 13 i forskriften (EU) 2016/679 (forskrift om generell databeskyttelse) og ifølge bestemmelsene i direktiv 2002/58/CE, som endret av direktiv 2009/136/CE om informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler (cookies)

For mer informasjon om hvordan dette nettstedet bruker informasjonskapsler, kan du gå til retningslinjene for informasjonskapsler her.

1. Dataansvarlig

I henhold til avsnitt 4 og 24 av Reg. (EU) 2016/679, er den dataansvarlige Datamars Agri UK Ltd. med registrert kontor i Pheasant Mill, Dunsdale Road, Selkirk, Skottland, TD7 5DZ, i person av selskapets juridiske representant.

2. Personopplysninger

All informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ('registrert bruker'); en identifiserbar fysisk person er en som direkte eller indirekte kan identifiseres, for eksempel gjennom navn, ID-nummer, stedsopplysninger, online-ID eller en eller flere fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale faktorer (C26, C27, C30).

3. Formål med, og lovlighet av, behandling, datalagring og formidling
BEHANDLINGSFORMÅL RETTSLIG GRUNNLAG DATALAGRING FORMIDLING
a) Tillatelse til nettlesing og administrasjon av teknisk drift knyttet til plattformen.

Datasystemene som brukes til å betjene dette nettstedet innsamler, for å drive nettstedet, personlige data, hvis overføring er implisitt i bruken av nettkommunikasjonsprotokoller. Denne datakategorien inkluderer IP-adresser eller domenenavn på datamaskiner og terminaler til brukere, URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)-adresser til de forespurte sider, tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, svarfilens størrelse, den numeriske koden som indikerer statusen til serveren (vellykket, feil, etc.) og andre parametere knyttet til brukernes operativsystem og datamiljø.
Legitim interesse
Avsnitt 6 (1) (f) og omtalt i 47 GDPR: Aktiviteter som er strengt nødvendige for driften av nettstedet og for å la brukeren surfe på plattformen.
Nettleserdata innsamles kun for enkeltøkter. Nødvendig for den dataansvarliges legitime interesse, under hensyntagen til brukerens rettigheter og grunnleggende friheter. Manglende aksept for overføring av den registrerte brukeren vil forhindre den dataansvarlige i å levere sine tjenester.
b) Oppfyllelse av kontraktsmessige og pre-kontraktuelle forpliktelser og for relaterte administrative og regnskapsformål
I f.eks. Betalinger for varer, håndtering av forsendelser osv.)
Kontrakt
Kunst. 6(1)(b) GDPR: behandling er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før en kontrakt inngås;
10 år eller på annen måte fastsatt ved lov Nødvendig:
Levering av personopplysninger er obligatorisk eller valgfritt avhengig av spesifikk form; der det er obligatorisk, i tilfelle mangel vil ikke den dataansvarlige kunne svare eller garantere sine tjenester.
c) Informasjon- og kontaktskjema:
Fyll ut kontaktskjemaet for å gi tilbakemeldinger til den dataansvarlige.
Utføring av prekontraktuelle av tiltak
i henhold til avsnitt 6 (1) (b) GDPR: behandling er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt som den registrerte bruker er part i, eller for å behandle forespørsler fra den registrerte brukeren før inngåelse av kontrakt.
1 år Nødvendig:
Utlevering av personopplysninger er obligatorisk eller valgfritt, avhengig av skjema. Ved manglende opplysninger, der hvor dette er nødvendig, kan ikke den dataansvarlige garantere for å kunne svare eller levere sine tjenester.
d) Påmelding / pålogging til reserverte områder:
For å opprette en brukerkonto og dra nytte av tjenestene som tilbys av behandlingsansvarlig.
Kontrakt
Kunst. 6 (1)(b) GDPR: behandling er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å iverksette skritt på forespørsel fra den registrerte før en kontrakt inngås;
10 år eller på annen måte fastsatt ved lov Nødvendig:
Levering av personopplysninger er obligatorisk eller valgfritt avhengig av spesifikk form; der det er obligatorisk, i tilfelle mangel vil ikke den dataansvarlige kunne svare eller garantere sine tjenester.
e) Direkte markedsføring
Hvorvidt den registrerte fyller ut skjemaer som er ment å samle inn data relatert til direkte markedsføringsformål: forhåndssamtykke og inntil motstand for direkte markedsføring, markedsundersøkelser, direktesalg, undersøkelser om tilfredshetsgrad, nyhetsbrev og kampanjer, kommersielt og reklamemateriell eller angående arrangementer og initiativer , gjennom automatiserte midler som e-post, telefaks, meldinger, SMS, MMS eller andre typer, samt telefonsamtaler til operatør, papirpost eller annen informasjonspakke. Databehandleren bruker nyhetsbrev og salgsfremmende kommunikasjonsrapporter for å sammenligne og eventuelt forbedre resultater. Takket være rapporter vil datakontrolleren kunne oppdage, for eksempel: antall lesere, enkeltåpninger, unike "klikkere" og klikk; enheter og operativsystemer som brukes til å lese kommunikasjonen; brukerens detaljerte aktivitet; detaljer om sendte, leverte og videresendte e-poster; Alle disse dataene brukes med det formål å sammenligne, og muligens forbedre, resultatet av kommunikasjon.
Samtykke
Kunst. 6(1)(a) GDPR: den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
Inntil tilbaketrekking av samtykke ved hjelp av frameldingsprosedyrer eller kontakt med behandlingsansvarlig Valgfri:
Dataoverføringen er valgfri, og der det mangler, vil personopplysninger ikke bli behandlet for slike formål; avslag på overdragelse vil ikke undergrave fordeler fra andre formål.
4. Mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysninger

Oppgitte data kan overleveres til mottakere som fungerer som behandlere (avsnitt 28 i reg. EU 2016/679) og/eller personer som opptrer under dataansvarlig og behandlers myndighet (art. 29 i reg. UE 2016/679) for de formål som beskrives i det følgende. Opplysningene dine kan overføres til mottakere i følgende kategorier:

  • Parter som tilbyr tjenester innenfor forvaltning av informasjonssystemet og kommunikasjonsnettverk (inkludert e-post), frilansere, kontorer eller bistand-, rådgivning- og konsulentselskaper;
  • Vedkommende myndigheter for overholdelse av juridiske forpliktelser og / eller bestemmelser fra offentlige organer, på forespørsel;
Du kan be om en oppdatert liste over databehandlere ved å kontakte den dataansvarlige.

5. Dataoverføring til et tredjeland og/eller internasjonal organisasjon

Personopplysninger kan overføres til et tredjeland i eller utenfor EØS, i henhold til begrensninger og vilkår fastsatt i avsnitt 44 og følgende artikler i forordningen EU 2016/679. Dette kan være:

  • til tredjeland eller internasjonale organisasjoner på bakgrunn av en avgjørelse i kommisjonen (avsnitt 45 forordning EU 2016/679) (SVEITS);
  • til tredjeland eller internasjonale organisasjoner som har innført passende sikkerhetstiltak og på betingelse av at brukerrettigheter og rettsmidler er eksisterende (avsnitt 46 forordning EU 2016/679);
  • til tredjeland eller internasjonale organisasjoner gjennom unntak for spesifikke situasjoner (art. 49 forordning EU 2016/679).
6. Den registrerte brukers rettigheter

Du kan når som helst fritt utøve dine rettigheter under reg. EU 2016/679 – GDPR i henhold til avsnitt 15 GDPR og etter kontakt med den dataansvarlige på: support@datamars.no

Du har når som helst be om tilgang til dine personopplysninger fra den dataansvarlige (avsnitt 15), be om at opplysningene blir rettet (avsnitt 16), slettet (avsnitt 17) eller be om begrenset behandling (avsnitt 18). Videre har du rett til, når som helst, å protestere mot behandling av personopplysninger med utgangspunkt i den dataansvarliges legitime interesse (avsnitt 21), trekke tilbake ditt tidligere avgitte samtykke, samt rett til dataportabilitet (hvor mulig) (avsnitt 20).

Ønsker du ikke lenger å motta direkte markedsføring (f.eks. nyhetsbrev, e-post), vennligst skriv til support@datamars.no eller bruk våre automatiske avmeldingstjenester.

Hvis du anser behandlingen, uten å berøre andre administrative eller rettslige midler, i strid med reg. UE 2016/679, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet (www.ico.org.uk).

Endringer: Dataansvarlig forbeholder seg retten til å endre, oppdatere, legge til eller fjerne deler av denne informasjonen når som helst. Seneste oppdatering: 01. desember 2021